Openbaar onderwijs


Openbaar onderwijs, altijd op zoek naar verbinding

Op de openbare school zijn we altijd op zoek naar verbinding. We leren kinderen nieuwsgierig te zijn naar elkaar. Daarom leven en leren we samen. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Er is ruimte voor ieders verhaal. Kinderen mogen ook hun stem laten horen en ze leren zelfstandig en kritisch te denken. We staan open voor de wereld om ons heen en kiezen voor vrijheid, democratie en het gesprek over levensbeschouwing. Door met elkaar in gesprek te gaan leren kinderen onderlinge verschillen te herkennen en te zoeken naar overeenkomsten. Zo ontstaat saamhorigheid en respect. Die verbinding geeft hen een stevig handvat voor hun toekomst!

Verbinding in het geloof

Op verzoek van ouders is specifiek godsdienst- of humanistisch vormingsonderwijs als keuzevak mogelijk. Op onze school wordt Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) gegeven. Eens per week komt een vakleerkracht lesgeven over verschillende levensbeschouwingen, opvattingen en actualiteiten. HVO heeft als doel uw kind te leren omgaan met zichzelf en de omgeving. De diverse onderwerpen sluiten aan op de leef- en beleefwereld van uw kind en kunnen gaan over gevoelens, vriendschap, familie, ruzies, gezond leven, natuur en de toekomst. HVO baseert zich daarbij op humanistische uitgangspunten en mensbeelden, maar is godsdienstig neutraal. Ervaringsleren en de dialoog zijn kenmerkend voor de HVO lessen.

Niet apart maar samen

In het cluster Molenwaard, waar OBS De Ammers onder valt, zoeken we op allerlei gebieden verbinding met andere partijen, zoals de kinder- en buitenschoolse opvang en de omliggende scholen. Ook voor kinderen met speciale behoeften is een plek. Onze samenwerking zorgt ervoor dat het kind centraal staat met alles wat het nodig heeft. 

Verbinding met de omgeving

Leerlingen worden gestimuleerd om oog te hebben voor de mensen en de natuur om ons heen. Met projecten en lessen halen we de wereld bij ons naar binnen. We gaan ook op stap! Je directe leefomgeving ontdek je het beste door het zelf te ervaren. We zoeken hiervoor ook de samenwerking met partijen buiten de school. Denk bijvoorbeeld aan de techniekroute voor de bovenbouw, de samenwerking met Hof van Ammers, de bibliotheek en Giga Molenlanden

In gesprek met elkaar

We bieden leerlingen de mogelijkheid om hun stem te laten horen in de leerlingenraad. Eens in de 6 weken komt de leerlingenraad samen om diverse activiteiten te plannen en te evalueren.